رخص in English

رخص

(Arabic to English translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Online English private lessons and group courses with native speakers.

Click now to take advantage of discounts up to 50%.

Synonyms of : رخص

سمح
فوض
أقر ب
وكل
رخص
خول
مد بسلطة

Example sentences of : رخص

Antonyms of : رخص