ذو+مال+وافر in English

ذو+مال+وافر

(Arabic to English translation)

Synonyms of : ذو+مال+وافر

-

Example sentences of : ذو+مال+وافر

Antonyms of : ذو+مال+وافر