درز in English

درز

(Arabic to English translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
sew
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Online English private lessons and group courses with native speakers.

Click now to take advantage of discounts up to 50%.

Synonyms of : درز

شق
رقع
رتق
تشقق
أثر الجرح
الندبة
وصلة
خاط
درز
تفتق
عمل وصلة
خاط الجرح
خاط جرحا
مارس الخياطة

Example sentences of : درز

Antonyms of : درز