دارى in English

دارى

(Arabic to English translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Online English private lessons and group courses with native speakers.

Click now to take advantage of discounts up to 50%.

Synonyms of : دارى

دعم
جميل
رعاية
فضل
سهل
تأييد
محاباة
نعمة
خدمة
استحسان
تحيز
عطف
الفضل
لصالح
أيد
حابى
ساند
ميز
دارى

Example sentences of : دارى

Antonyms of : دارى