خالف+قواعد in English

خالف+قواعد

(Arabic to English translation)

Synonyms of : خالف+قواعد

-

Example sentences of : خالف+قواعد

Antonyms of : خالف+قواعد