حمى in English

حمى

(Arabic to English translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Online English private lessons and group courses with native speakers.

Click now to take advantage of discounts up to 50%.

Synonyms of : حمى

تجنب
حاجز
حفظ
طرد
سياج
تاجر السلع المسروقة
مبارزة بالسيف
من يتلقى السلع المسروقة
مكان تباع به السلع المسروقة
سيج
حمى
صان
تصالح
بارز
حرارة
حمى متموجة
حماس بالغ
نشاط بالغ
موقد
وقى
فرن
سخن
موقد غاز
كانون
جفف على موقد

Example sentences of : حمى

Antonyms of : حمى