حفل in English

حفل

(Arabic to English translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w

Synonyms of : حفل

ركز
قطر
رشح
إستقطر يتساقط قطرات
تقطر
حفل

Example sentences of : حفل

في حفل موسيقي

Antonyms of : حفل