تلد in English

تلد

(Arabic to English translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Online English private lessons and group courses with native speakers.

Click now to take advantage of discounts up to 50%.

Synonyms of : تلد

تحمل
أعطى
أنتج
غضب
تلد
حاكم
عانى
التفت
أطاق
تصور
طول
نشر
قاسى
ولد
واكب
دب
شخص أخرق
شخص فظ
هريرة
هرة صغيرة
صغير بعض الحيوانات
تضع

Example sentences of : تلد

Antonyms of : تلد