تشرب in English

تشرب

(Arabic to English translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Synonyms of : تشرب

شرب
تشرب
امتص
شرب نخب
أنفق على الشراب
دمن الشراب
شراب
مشروب
جرعة
شراب مسكر
استوعب
استغرق

Example sentences of : تشرب

Antonyms of : تشرب