تسليم in English

تسليم

(Arabic to English translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Online English private lessons and group courses with native speakers.

Click now to take advantage of discounts up to 50%.

Synonyms of : تسليم

مقبول
استحسان
شكر
قبول
تسليم
اعتراف
إشعار بإستلام

Example sentences of : تسليم

منصة تسليم الهواء
كود تسليم التسليم
عقد نوع تسليم غير محدد

Antonyms of : تسليم