تداعى in English

تداعى

(Arabic to English translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Synonyms of : تداعى

اتفق
ترنح
صادف
تمايل
خان
تلعثم
تداعى
وافق الرأي
عى في الكلام
مشى مضطربا
لفظ متلعثما

Example sentences of : تداعى

Antonyms of : تداعى