تبع in English

تبع

(Arabic to English translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Online English private lessons and group courses with native speakers.

Click now to take advantage of discounts up to 50%.

Synonyms of : تبع

عنون
قلد
أدرك
تدلى
رافق
قاد
تعقب
وجه
أمر
مباشرة
مباشر
صريح
مستقيم
أدار
أخرج
أرشد
تبع
طرد
فرض
تابع
امتثل
ولى
حاول تقليده
لاحق
علق
دلى
استرخى

Example sentences of : تبع

Antonyms of : تبع