بقصد in English

بقصد

(Arabic to English translation)

  1+ w

Synonyms of : بقصد

بحقارة
ببخل
بدناء ة
بقصد

Example sentences of : بقصد

ملاعبة الطفل بقصد خضه

Antonyms of : بقصد