استنتج in English

استنتج

(Arabic to English translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Synonyms of : استنتج

عقد
أدرك
فهم
قرر
ختم
أنهى
فرغ
جمل
استنتج
عطف على
استفاد
اختتم
توصل الى قرار
استدل
تتبع منشأ

Example sentences of : استنتج

Antonyms of : استنتج