استطلع in English

استطلع

(Arabic to English translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
spy

Online English private lessons and group courses with native speakers.

Click now to take advantage of discounts up to 50%.

Synonyms of : استطلع

سلم
أدرك
فحص
استكشف
بحث
سبر
استطلع
تحرى
راد
قام بدراسة أولية
لاحظ
ميز
تعرف
اعترف
شكر
قدر خدمات
إعترف بالجميل
إعترف بحكومة
وقع على إقرار إلزامي
إعترف بجريمته

Example sentences of : استطلع

Antonyms of : استطلع