ابتغى in English

ابتغى

(Arabic to English translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Online English private lessons and group courses with native speakers.

Click now to take advantage of discounts up to 50%.

Synonyms of : ابتغى

أراد
رغب
رغبة
تاق
مطلوب
إرادة
أمنية
تمن
مرام
تمنى
اشتهى
رام
ابتغى
فرض عليه

Example sentences of : ابتغى

Antonyms of : ابتغى