إندفع+نحو in English

إندفع+نحو

(Arabic to English translation)

Synonyms of : إندفع+نحو

-

Example sentences of : إندفع+نحو

Antonyms of : إندفع+نحو