إتخذ+قرارا in English

إتخذ+قرارا

(Arabic to English translation)

Synonyms of : إتخذ+قرارا

-

Example sentences of : إتخذ+قرارا

Antonyms of : إتخذ+قرارا