إتخذه+رمزا in English

إتخذه+رمزا

(Arabic to English translation)

Synonyms of : إتخذه+رمزا

-

Example sentences of : إتخذه+رمزا

Antonyms of : إتخذه+رمزا